Skupština akcionara


Najviši organ Društva je Skupština akcionara, kao organ vlasnika Društva.

Sve odluke drugih organa moraju biti u skladu sa Statutom i odlukama Skupštine.

Prema odredbama Statuta, Skupština ima isključivo pravo da:

 • donosi Statut Društva i vrši njegove izmjene i dopune;
 • bira i razrješava članove Odbora direktora i revizora;
 • utvrđuje nadoknade za članove Odbora direktora;
 • usvaja godišnje finansijske iskaze izvještaj o poslovanju;
 • odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
 • odlučuju o povećanju i smanjenju kapitala;
 • odlučuje o raspolaganju imovinom Brodogradilišta (kupovina, prodaja, zamjena, sticanje ili na drugi način raspolaganje) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti Brodogradilišta;
 • odlučuje o zamjeni akcija jedne klase akcijama druge klase;
 • odobrava procjenu nenovčanih uloga;
 • odlučuje o izdavanju obveznica, odnosno zamjenljivih obveznica i drugih hartija od vrijednosti;
 • daje odobrenje Odboru direktora za kupovinu sopstvenih akcija;
 • odlučuje o ograničenju ili ukidanju prioritetnog prava akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenljive obveznice;
 • odlučuje o promjeni pravnog statusa;
 • odobrava zaključenje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara u Zakonom propisanim slučajevima;
 • odlučuje o povjeravanju pojedinih poslova iz svoje nadležnosti Odboru direktora;
 • na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti;
 • odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i Statutom.

Skupštinu akcionara sačinjavaju svi akcionari koji posjeduju akcije sa pravom glasa, bez obzira na broj i klasu akcija koje posjeduju, koji prisustvuju uredno sazvanoj redovnoj godišnjoj Skupštini ili vanrednoj skupštini ili su zastupani putem punomoćnika.

 • 2/3 većinom akcionara koji posjeduju glasove svake klase akcija Društva (2/3 ukupnog broja akcija:
  • donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala;
 • 3/4 većinom glasova prisutnih akcionara lično ili preko punomoćnika na vanrednoj Skupštini:
  • donošenje Odluke o likvidaciji Društva;
 • kvorumom od 2/3 - akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 akcija:
  • donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala;
  • donošenje odluke o emitovanju zamjenljivih obveznica;
 • 2/3 većinom glasova prisutnih akcionara lično ili preko punomoćnika:
  • donošenje Odluke da Društvo ne želi da nastavi poslovanje i da se dobrovoljno likvidira, na redovnoj Skupštini;
  • donošenje Ugovora o spajanju i Odluke o podjeli na dva ili više društava.

Izvještaje o održanim i najave predstojećih Skupšina akcionara možete pronaći na strani "Kalendar događaja".