Info za isporučioce - VRŠIOCE USLUGA


Jadransko brodogradilište AD Bijela u cilju održavanja postojećih osnovnih sredstava - mašina i opreme, kao i za različite vrste investicionih radova, angažuje firme iz zemlje i inostranstva za obavljanje poslova za koje nemamo odgovarajuće službe, posebno osposobljene kadrove ili specijalnu opremu.

Naša kompanija je posljednjih godina uložila napore za stručno osposobljavanje kadrova u izvođenju poslova tekućeg održavanja mašina i opreme, njihovog investicionog održavanja i servisiranja. Pogon održavanja i energetike Jadranskog brodogradilišta obuhvata službe elektro i mašinskog održavanja, kao i službu koja obezbjeđuje snabdijevanje energetima za kompaniju i objekte na remontu. Trenutno je ovaj pogon u potpunosti osposobljen za sve poslove tekućeg i investicionog održavanja kompletne infrastrukture Brodogradilišta, kao i skoro svih osnovnih sredstava u upotrebi. Potrebe za angažovanjem spoljašnjih firmi u ovoj oblasti su zato višestruko smanjene u odnosu na period od prije nekoliko godina. U slučajevima vanrednih potreba za specijalističkim poslovima, za koje naši zaposleni nisu osposobljeni ili nemamo kadrove sa adektvatnim sertifikatima, kao i u nedostatku specijalnih mašina i alata neophodnih za obavljanje tih aktivnosti - Jadransko brodogradilište objavljuje javni konkurs za izvođenje tih radova. Na javne konkurse se mogu javiti sva pravna lica iz zemlje i inostranstva koja ispunjavaju uslove propisane konkursom.

Na ovoj strani ćemo, prema potrebi, objavljivati potrebee za vršenjem usluga. Konkurse i tendere koje objavljuje Jadransko brodogradiliste A.D. Bijela možete pratiti na strani "Konkursi i tenderi".