Posvećenost kvalitetu: BEZBJEDNOST - ISPS CODE


Jadransko brodogradilište Bijela je izvršilo procjenu i donijelo Plan bezbjednosti luke u skladu sa odredbama SOLAS Konvencije, Međunarodnog pravilnika o bezbjednosti brodova i lučkih postrojenja - ISPS Code i Uredbe o bezbjednosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni saobraćaj u Državnoj zajednici Srbija i Crna Gora.


Nadležna komisija Ministarstva pomorstva i saobraćaja Vlade Republike Crne Gore je izvršila provjeru osposobljenosti u skladu sa prethodno odobrenim Planom bezbjednosti luke i skladu sa time izdala Izjavu o osposobljenosti luke kojom je potvrđeno da je procjena osposobljenosti obavljena u skladu sa odredbama poglavlja XI-2 SOLAS Konvencije i dijela A ISPS Kodeksa i utvrđeno da luka Jadranskog brodogradilišta Bijela posluje u skladu sa odobrenim Planom bezbjednosti.


Politika bezbjednosti


Slijedeći usvojenu Poslovnu politiku, rukovodstvo Jadranskog Brodogradilišta Bijela (JBB) je uspostavljanjem potrebnih mjera bezbjednosti, njihovim stalnim održavanjem i poboljšavanjem, uspostavilo ambijent za bezbjedan boravak svih brodova u luci JBB i nesmetano odvijanje procesa remonta i prepravke brodova, odnosno ukrcaja i iskrcaja brodskog tereta, zaliha i goriva.


Postavljajući sebi kao cilj preduzimanje mjera koje će preventivno djelovati protiv nezakonitih aktivnosti koje ugrožavaju kako JBB, njegovu imovinu i zaposlene, tako i brodove koji borave u njemu, njihovu imovinu i posadu, JBB je svoj sistem bezbjednosti luke, kao dio integralnog sistema bezbjednosti, učinilo efektivnim i efikasnim kroz:

  • izradu i implementaciju Plana bezbjednosti luke JBB, kojim se operacionalizuju mjere bezbjednosti;
  • sveobuhvatnu obuku svih zaposlenih koji imaju zaduženja u sistemu bezbjednosti luke;
  • aktivno širenje svijesti među ostalim zaposlenim o potrebi uspustavljanja i održavanja potrebnih mjera bezbjednosti;
  • provjere obučenosti i uvježbanosti zaposlenih kroz sprovođenje redovnih vježbi;
  • redovno vođenje potrebnih zapisa i obavljanje unutrašnjih provjera sistema, da bi se osigurala njegova održivost i poboljšavanje.


Ciljevi bezbjednosti


Za ostvarenje Politike bezbjednosti luke, JBB postavlja međusobno konzistentne, dostižne i mjerljive ciljeve bezbjednosti luke koji obuhvataju:

  • uspostavljanje efektivnog i efikasnog sistema bezbjednosti luke JBB koji se odnosi na ključne aktivnosti, objekte infrastrukture i pojedine prostorne cjeline (zone) JBB, kako bi se osigurala bezbjednost kako brodova koji borave u njemu, tako i sredine u kojoj se nalazi;
  • sprovođenje mjera zaštite radi smanjenja rizika po bezbjednost zaposlenih, posada brodova, kao i svih onih koji borave i rade u JBB;
  • održavanje i povećavanje nivoa svijesti kod svih zaposlenih o nužnosti primjene mjera bezbjednosti;
  • održavanje i povećavanje nivoa obučenosti svih zaposlenih za primjenu mjera bezbjednosti;
  • održivost uspostavljenih mjera koje se sprovode u vanrednim situacijama u koje spada i ugrožavanje bezbjednosti.


Postizanjem navedenih ciljeva i ostvarenjem Politike bezbjednosti luke, JBB će biti u stanju da sveobuhvatnije zadovolji zahtjeve svojih klijenata, vlasnika, zaposlenih i sredine u kojoj se nalazi.

Bijela, jun 2004

Predsjednik Odbora direktora
Stanko Zloković