Pravila privatnosti i zaštite podataka


U priznavanju značaja zaštite privatnosti informacija kod visoko naprednog informacionog i komunikacionog društva, Jadransko brodogradilište Bijela je posvećeno zaštiti privatnosti podataka uspostavljanjem slijedećih smjernica:

1. Prikupljanje informacija o privatnosti
Mi prikupljamo informacije o posjetiocima sajta samo na zakonit i fer način.

2. Upotreba prikupljenih informacija o privatnosti
Prikupljene informacije o privatnost se koriste samo za navedene potrebe za svakog pojedinca koji ih je dostavio u vrijeme prikupljanja i samo u mjeri neophodnoj za obavljanje našeg poslovanja.
U slučaju proslijeđivanja privatnih informacije trećim licima ili povjeravanja rukovanja privatnih informacijama trećim licima, mi pre toga pravimo temeljnu istragu o tim trećim licima i preduzimamo odgovarajući nadzor u cilju da se ta treća strana drži povjerljivosti.

3. Otkrivanje privatnih informacija trećim licima
Prikupljene privatne informacije neće biti otkrivene trećim licima bez prethodne saglasnosti svakog pojedinca koji ih je dostavio, osim u slučaju da je takvo otkrivanje propisano zakonom.

4. Bezbjednost prikupljenih privatnih informacija Mi održavamo tačnost prikupljenih privatnih informacija, i činimo ih netaknutim i bezbjednim. Odgovarajuće zaštite od neovlašćenog pristupa, računarskih virusa i sl. takođe su preduzete kao preventivne mjere protiv gubitka, uništenja, falsifikovanja, divulgencije itd. prikupljenih privatnih informacija.
Mi nikada ne otkrivamo prikupljene privatne informacije izvan Brodogradilišta, njihovim objavljivanjem ili slanjem.

5. Otkrivanje, ispravljanje, suspenzija korišćenja i brisanje sakupljenih privatnih informacija
Imajući u vidu da svaki pojedinac ima pravo da traži otkrivanje, korekciju, suspenziju korišćenja i brisanje privatnih informacija prikupljenih sa naše strane, ukoliko pojedinac traži bilo šta od gore navedenog, mi ćemo bez pogovora postupiti u skladu sa istim.
Molimo Vas da kontaktirate Kancelariju za zaštitu informacija o privatnosti ako imate bilo kakvo pitanje u vezi obrade ličnih podataka.

6. Kancelarijaza zaštitu privatnosti informacija
Tel:  + 382 31 671 050
        + 382 31 671 080
Fax: + 382 31 671 108

U kompaniji je imenovan direktor za zaštitu privatnosti informacija kao i zadužena lica, uz formiranje Komiteta za pravilnu zaštitu prikupljenih privatnih informacija.
Pored toga, obezbjeđen je i program obuke za sve direktore i zaposlene radi sprovođenja mjera zaštite privatnosti informacija u svakodnevnom poslovanju na temeljan način.

7. Poštovanje programa privatnosti informacija
U cilju sprovođenja ove politike privatnosti, usvojili smo program poštovanja privatnosti informacija koji se sastoji uglavnom od ove Politike privatnosti, Uredbe o zaštiti privatnosti informacija i drugih relevantnih pravila i propisa. Mi ćemo upoznati naše direktore, zaposlene i druge zainteresovane osobe/strane sa ovom obavezom poštovanjem programa, da bi se naša politika privatnosti sprovodila neometano i kontinuirano, da bi se održavala i stalno poboljšavala.


Jadransko brodogradilište Bijela