Uprava kompanije


Upravljanje Kompanijom sprovode:

 • Odbor direktora
 • Izvršni direktor
 • Sekretar Društva


Odbor direktora

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja društvom koga bira i razrešava Skupština akcionara i čiji je rad regulisan Zakonom i Statutom. Odbor direktora Brodogradilišta je kolektivno tijelo koje se sastoji od 5 članova. Članovi Odbora direktora mogu biti birani iz reda akcionara ili lica koja nijesu akcionari, zaposlenih u Brodogradilištu ili lica koja nijesu u radnom odnosu, domaćih i stranih državljana, sa profesionalnim i organizacionim sposobnostima. Mandat člana Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara. Broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen.

Odluke Odbora direktora izvršavaju Izvršni direktor i Sekretar Društva.

Odbor direktora:

 • upravlja Brodogradilištem,
 • utvrđuje organizaciju Brodogradilišta,
 • organizuje računovodstvo i finansijsku kontrolu,
 • vrši nadzor nad tekućim poslovanjem,
 • daje smjernice za vođenje poslova,
 • odlučuje o članovima Odbora direktora na profesionalnom radu,
 • predlaže izmjene i dopune Statuta i donošenje novog Statuta,
 • donosi biznis plan i druge planove i programe rada Brodogradilišta i prati njihovu realizaciju,
 • utvrđuje poslovnu politiku i strategiju poslovanja Brodogradilišta,
 • podnosi godišnji izvještaj o poslovanju Brodogradilišta,
 • usvaja periodične izvještaje o poslovanju Brodogradilišta,
 • predlaže raspodjelu dobiti i mjere za pokriće gubitaka,
 • predlaže statusne promjene,
 • imenuje i razriješava Izvršnog direktora i Sekretara, na predlog predsjednika Odbora direktora, i sa njima zaključuje ugovor kojim se utvrdjuju njihova prava, obaveze i odgovornosti,
 • predlaže izbor ovlašćenog revizora, uslove za zaključenje i raskidanje ugovora sa njim,
 • imenuje i razriješava Revizorski odbor i određuje broj njegovih članova,
 • saziva vanrednu i redovnu Skupštinu akcionara,
 • utvrđuje predloge akata i odluka koje donosi Skupština akcionara,
 • odlučuje o kupovini sopstvenih akcija u skladu sa zakonom,
 • razmatra izvještaje o popisu,
 • donosi invensticione odluke,
 • odlučuje o osnovanju novih društava izuzev u slučaju restrukturiranja Brodogradilišta,
 • odlučuje o kupovini i prodaji nepokretnosti čija je vrijednost manja od 20% knjigovodstvene vrijednosti Brodogradilišta,
 • odlučuje o prodaji osnovnih sredstava čija je vrijednost manja od 20% knjigovodstvene vrijednosti Brodogradilišta,
 • odlučuje o kupovini osnovnih sredstava čija je vrijednost veća od 50.000 EUR, a manja od 20% knjigovodstvene vrijednosti Brodogradilišta,
 • odlučuje o zakupu imovine čija je vrijednost veća od 50.000 EUR, a manja od 20% knjigovodstvene vrijednosti Brodogradilišta,
 • odlučuje o kreditnim zaduženjima po osnovu kojih Brodogradilište preuzima obaveze u iznosu većem od 100.000 EUR, a manja od 20% knjigovodstvene vrijednosti Brodogradilišta,
 • daje saglasnost na Kolektivni ugovor u slučajevima kada je Brodogradilište jedna od ugovornih strana,
 • odlučuje o otpisu potraživanja i preuzimanju dugova,
 • vrši poslove iz djelokruga Skupštine po njenom ovlašaćenju,
 • odlučuje po žalbama i prigovorima u drugom stepenu,
 • imenuje komisije i radna tijela za izvršavanje određenih poslova iz svog djelokruga,
 • odlučuje o drugim pitanjima koja zakonom i ovim Statutom nijesu stavljena u djelokrug drugih organa,
 • vrši druge poslove iz njegovog djelokurga utvrdjene zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Brodogradilišta.

Odbor direktora odlučuje, ako je prisutno više od polovine članova, a odluke donose većinom glasova prisutnih. U slučaju jednakog broja glasova odlučujući je glas predsjednika Odbora direktora.

Predsjednik Odbora direktora

Predsjednik Odbora direktora rukovodi radom Odbora direktora i:

 • zastupa Brodogradilište u granicama svojih ovlašćenja,
 • prati i obezbjeđuje sprovođenje odluka Odbora direktora,
 • obezbjeđuje Odboru direktora blagovremenost informacija o poslovanju Brodogradilišta,
 • prati i učestvuje u realizaciji strategije poslovanja i razvoja Brodogradilišta,
 • utvrđuje i sprovodi politiku komunikacije sa javnošću,
 • daje saglasnost na ugovore o popravci i prepravci brodova, kad je vrijednost kreditnog dijela cijene veća od 100.000 €,
 • daje saglasnost na ugovore o radu sa zaposlenima,
 • daje saglasnost na odluke o zapošljavanju i prestanku radnog odnosa,
 • daje saglasnost na odluke o raspoređivanju zaposlenih na radna mjesta,
 • odobrava mjesečni iznos stimulativne zarade,
 • daje saglasnost na odluke o službenim putovanjima u inostranstvo,
 • daje saglasnost na odluke o izdacima za reklamu, propagandu i sponzorstva u okviru planiranih sredstava.
 • daje saglasnost na odluke o odbrenju novčane pomoći zaposlenima, društvima, organizacijama i građanima,
 • daje saglasnost za angažovanje stručnih (spoljnih) saradnike i savjetnika,
 • vrši druge poslove predviđene ovim Statutom, Poslovnikom o radu Odbora direktora i odlukama Odbora direktora.
Članovi Odbora direktora
 • Savo Parača, predsjednik Odbora direktora,
 • Maja Baćović, član Odbora direktora,
 • Dragan Mitrović, član Odbora direktora.
 • Ivana Vojinović, član Odbora direktora,
 • Mijat Jocović, član Odbora direktora,

Izvršni direktor

Izvršni direktor je organ poslovođenja. Izvršnog direktora imenuje i razrešava Odbor direktora, a njegov djelokrug i ovlašćenja regulisani su Zakonom i Statutom. Mandat Izvršnog direktora traje 4 godine.

Izvršni direktor:

 • vodi poslovanje Brodogradilišta,
 • zastupa Brodogradilište u granicama svojih ovlašćenja,
 • odgovoran je za zakonitost rada Brodogradilišta,
 • predlaže biznis plan i druge planove i programe rada, sprovodi iste i donosi mjere za njihovo sprovodjenje,
 • podnosi mjesečne informacije o realizaciji biznis plana,
 • podnosi izvještaje Odboru direktora o svom radu,
 • podnosi Odboru direktora periodične izvještaje i godišnji izvještaj o poslovanju Brodogradilišta,
 • odlučuje o zapošljavanju i prestanku radnog odnosa i zaključuje ugovore o radu sa zaposlenima u skladu sa ovim Statutom,
 • odlučuje o rasporedjivanju zaposlenih na radna mjesta u skladu sa ovim Statutom,
 • izriče disciplinske mjere za koje je ovlašćen po zakonu,
 • predlaže mjesečni iznos stimulativne zarade,
 • vrši druge poslove iz oblasti radnih odnosa u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovoroma, ovim Statutom i opštim aktima Brodogradilišta,
 • izdaje naloge i upustva u cilju realizacije poslova i usvojenih planova,
 • odlučuje o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu u skladu sa ovim Statutom,
 • odlučuje o kupovini osnovnih sredstava čija je pojedinačna vrijednost do 50.000 EUR,
 • odlučuje o zakupu stvari čija je pojedinačna vrijednost do 50.000 EUR,
 • odlučuje o kreditnim zaduženjima po osnovu kojih Brodogradilište preuzima obaveze u iznosu do 100.000 EUR,
 • odlučuje o izdacima za reklamu, propagandu i sponzorstva u okviru planiranih sredstava, u skladu sa ovim Statutom,
 • odlučuje o odobrenju novčane pomoći zaposlenima, društvima, organizacijama i gradjanima u okviru planiranih sredstava u skladu sa ovim Statutom,
 • utvrdjuje predloge akata o kojima odlučuje Odbor direktora i nacrte akata o kojima odlučuje Skupština,
 • stara se o izradi opštih akata i njihovih izmjena i dopuna,
 • stara se o sprovođenju propisa o zaštiti životne sredine, zaštiti na radu i protivpožarnoj zaštiti,
 • stara se o urednom vođenju poslovnih knjiga, dokumentacije i evidencija o radu i poslovanju Brodogradilišta i njihovom čuvanju u skladu sa sa važećim propisima,
 • predlaže osiguranje imovine i djelatnosti Brodogradilišta od uobičajnih rizika i osiguranje zaposlenih,
 • preduzima mjere za pravilno korišćenje i održavanje imovine Brodogradilišta,
 • izvršava odluke Skupštine i Odbora direktora,
 • odlučuje o pitanjima koja je na njega prenio Odbor direktora,
 • formira, po potrebi, stručne timove, radne grupe i komisije za izvršavanje određenih zadataka,
 • angažuje po potrebi stručne (spoljne) saradnike i savjetnike u skladu sa ovim Statutom,
 • vrši druge poslove predviđene zakonom, ovim Statutom, Kolektivnim ugovorom, odlukama Odbora direktora i drugim opštim aktima Brodogradilišta

Sekretar Društva

Sekretar Brodogradilišta je izvršni organ Društva koga bira i razrešava Odbor direktora, a čiji je djelokrug utvrđen Zakonom i Statutom. Mandat Sekretara traje 4 godine.

Rukovodni tim

 • Petar Tušup, Izvršni direktor,
 • Vladimir Žmukić, direktor Ekonomsko finansijskog sektora,
 • Maksim Zloković, tehnički direktor,
 • Blaženko Jančić, Sekretar Brodogradilišta,


Nezavisni revizor

Nezavisni revizor vrši reviziju finansijskih izvještaja Brodogradilišta, po isteku finansijske godine. Revizora imenuje Skupština akcionara, na rok utvrđen Statutom koji ne može biti duži od 1 godine.

Skupština akcionara Jadranskog brodogradilišta Bijela je za 2011. godinu imenovala Deloitte DOO Podgorica za Nezavisnog revizora.


Zastupanje kompanije

Brodogradilište zastupa predsjednik Odbora direktora. Predsjednik Odbora direktora može u okviru svojih ovlašćenja dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje Brodogradilišta.

Bez prethodne pismene Odluke Skupštine akcionara, predsjednik Odbora direktora ne može zaključiti ugovore:

 • o raspolaganju imovinom Brodogradilišta (kupovina, prodaja, zakup, zamjena, sticanje ili na drugi način raspolaganje) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti Brodogradilišta,

Bez prethodne pismene Odluke Odbora direktora, predsjednik Odbora direktora ne može zaključiti ugovore:

 • o kupovini i prodaji nepokretnosti čija je vrijednost manja od 20% knjigovodstvene vrijednosti Brodogradilišta,
 • o prodaji osnovnih sredstava čija je vrijednost manja od 20% knjigovodstvene vrijednosti Brodogradilišta,
 • o kupovini osnovnih sredstava čija je vrijednost veća od 100.000 EUR, a manja od 20% knjigovodstvene vrijednosti Brodogradilišta,
 • o zakupu imovine čija je vrijednost veća od 100.000 EUR, a manja od 20% knjigovodstvene vrijednosti Brodogradilišta,
 • o kreditnim zaduženjima po osnovu kojih Brodogradilište preuzima obaveze u iznosu većem od 3% osnovnog kapitala Bodogradilišta po jednom ugovoru, odnosno većim od 5% osnovnog kapitala Brodogradilišta ukupno po svim ugovorima,
 • o stavljanju pod hipoteku, zalogu, i fiducijarno pravo svojine imovine Brodogradilišta radi obezbjeđenja obaveza.