Korporativno upravljanje


Korporativno upravljanje Kompanijom sprovode sledeći organi:

 • Skupština,
 • Odbor direktora,
 • Izvršni direktor,
 • Sekretar Društva,
 • Nezavisni revizor.


Skupština

Najviši organ Društva je Skupština akcionara, kao organ vlasnika Društva. Sve odluke drugih organa moraju biti u skladu sa Statutom i odlukama Skupštine.


Odbor direktora

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja društvom koga bira i razrešava Skupština akcionara i čiji je rad regulisan Zakonom i Statutom. Odbor direktora Brodogradilišta je kolektivno tijelo koje se sastoji od 5 članova.


Predsjednik Odbora direktora

Radom Odbora direktora rukovodi predsjednik. Predsjednik Odbora direktora.


Izvršni direktor

Izvršni direktor je izvršni organ Društva, kome Odbor direktora može povjeriti rukovođenje Društvom. Izvršnog direktora imenuje i razrešava Odbor direktora, a njegov djelokrug i ovlašćenja regulisani su Zakonom i Statutom.


Sekretar Društva

Sekretar Brodogradilišta je izvršni organ Društva koga bira i razrešava Odbor direktora, a čiji je djelokrug utvrđen Zakonom i Statutom.


Nezavisni revizor

Nezavisni revizor vrši reviziju finansijskih izvještaja Brodogradilišta, po isteku finansijske godine. Revizora imenuje Skupština akcionara.


Zastupanje kompanije

Brodogradilište, u unutrašnjem i spoljno-trgovinskom poslovanju, zastupaju predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, u granicama svojih ovlašćenja utvrđenih ovim Statutom i odlukama Skupštine akcionara i Odbora direktora.

Kao zastupnici predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor djeluju pojedinačno i ovlašćni su da zaključuju ugovore i vrše druge pravne radnje i zastupaju Brodogradilište pred sudovima i drugim organima.

Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor mogu, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zaključenje odredjenih vrsta ugovora i preduzimanje drugih pravnih radnji.


Ograničenja u zastupanju

Predsjednik Odbora direktora zaključuje ugovore za koje je ovlašćen odlukama Skupštine akcionara i Odbora direktora, a Izvršni direktor u okviru svog djelokruga.

Bez prethodne pismene odluke Skupštine akcionara ili Odbora direktora Izvršni direktor ne može raspolagati imovinom Brodogradilišta i zaključiti ugovore:

 • o kupovini i prodaji nepokretnosti,
 • o prodaji osnovnih sredstava Brodogradilišta,
 • o kupovini osnovnih sredstava čija je pojedinačna vrijednost veća od 50.000 EUR,
 • o davanju u zakup imovine Brodogradilišta i uzimanje u zakup tuđe imovine čija je pojedinačna vrijednost veća od 50.000 EUR,
 • o kreditnim zaduženjima po osnovu kojih Brodogradilište preuzima obaveze u iznosu većem od 100.000 EUR,
 • o stavljanju pod hipoteku, zalogu, i fiducijarno pravo svojine imovine Brodogradilišta radi obezbjeđenja obaveza.

Izvršni direktor bez prethodne pismene saglasnosti predsjednika Odbora direktora ne može:

 • zaključiti ugovore o popravci i prepravci brodova, kad je vrijednost kreditnog dijela cijene veća od 100.000 €,
 • zaključiti ugovore o radu sa zaposlenima,
 • donijeti odluku o zapošljavanju i prestanku radnog odnosa,
 • donijeti odluku o raspoređivanju zaposlenih na radna mjesta,
 • donijeti odluku o službenim putovanjima u inostranstvo,
 • donijeti odluku o izdacima za reklamu, propagandu i sponzorstva,
 • donijeti odluku o odbrenju novčane pomoći,
 • odobriti mjesečni iznos stimulativne zarade,
 • angažovati stručne (spoljne) saradnike i savjetnike.

Ograničenja iz ovog člana odnose se i na druge zastupnike i punomoćnike Brodogradilišta.


Detaljne informacije o pravima i obavezama ovih organa, kao i njihov sastav možete pronaći na stranama " Skupština akcionara" i "Uprava kompanije".

Takođe možete preuzeti i kompletan STATUT Jadranskog brodogradilišta Bijela.